نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel1
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسى دورسنجى در محدوده زون سنندج ملاير با استفاده از داده‌هاى سنجنده ماهواره لندست
...
تاریخ نشر : مهر 1386
  اولين تصوير ابر طيفى کشور
...
تاریخ نشر : شهریور 1385
  فرونشست مشهد
...
تاریخ نشر : شهریور 1385
  جابجايى سطحى زمين لرزه 2006 فين (جنوب ايران ) با استفاده از تصاوير رادار Envisat
...
تاریخ نشر : مرداد 1385
  ورقه يکصدهزار اروميه اشنويه،گنگجين وسيلوانيه
...
تاریخ نشر : بهمن 1384
  گزارش مقدماتی بررسیهای دورسنجی در محدوده شمالی ورقه 1:100000 بندر انزلی با نگاهی ویژه به زمین شناسی دریایی
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1384
  گزارش زمین شناسی اقتصادی و دور سنجی در ورقه 100000: 1 فرومد (زون داورزن- میامی)
...
تاریخ نشر : بهمن 1382
  نواحى ميدوک وزالکى
...
تاریخ نشر : بهمن 1382
  ورقه يکصد هزارم خير
...
تاریخ نشر : بهمن 1382
1 2 3 4 5 6