ردیف

عنوان گزارش

محدوده

سال اجرا

1

بررسی های دورسنجی در محدوده شمالی ورقه 1:100000 بهشهر

ورقه 1:100000 بهشهر

1374

2

طرح اکتشاف سیستماتیک براساس داده های ژئوفیزیک هوایی در ورقه چاپان

ورقه1:100000چاپان

1374

3

بررسی های دورسنجی بمنظور شناخت واحدهای سنگی ، کاربری اراضی ،زمین ریخت شناسی و توان معدنی در محدوده  بوشهر - خورموج

محدوده  بوشهر - خورموج

1374

4

طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیزیک هوایی

ورقه1:100000جغتای

1376

5

طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیزیک هوایی

ورقه1:100000جیان

1376

6

طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیزیک هوایی

ورقه1:100000 شهر بابک

1376

7

بررسی های دورسنجی در ورقه 1:100000 چهار گنبد

 

ورقه 1:100000 چهار گنبد

1377

8

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 شامکان

1377

9

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 مشکان

1377

10

طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیزیک هوایی

برگه‌های1:100000منطقه جبالبارز

1377

11

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 سبزوار

1377

12

طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی پروژه اکتشاف سیستماتیک برروی کمربند ارومیه دختر

ورقه 1:100000 پاریز

1377

13

طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی پروژه اکتشاف سیستماتیک برروی کمربند ارومیه دختر

ورقه 1:100000 رفسنجان 1

1377

14

طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی پروژه اکتشاف سیستماتیک برروی کمربند ارومیه دختر

ورقه 1:100000 رفسنجان 2

1377

15

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 سلطان اباد

1378

16

پروژه اکتشاف سیستماتیک بر روی کمربند ارومیه دختر

برگه 1:100000 حنا

1378

17

گزارش دورسنجی و رسوب شناسی رسوبات ناحیه جنوب ورقه 1/100000 فیض آباد

ورقه 1:100000 فیض آباد

1378

18

طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی پروژه اکتشاف سیستماتیک برروی کمربند ارومیه دختر

ورقه 1:100000 کاشان

1378

19

بررسی های دورسنجی بمنظور پی جویی رسوبات زغالداردر محدوده چهارگوش آبدوغی

چهارگوش آبدوغی

 

1378

20

طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی پروژه اکتشاف سیستماتیک برروی کمربند ارومیه دختر

ورقه 1:100000 سبزواران

1379

21

بررسیهای دورسنجی  در زون بافق - پشت بادام  برگه های یکصدهزارم چادر ملو و آریز

برگه های یکصدهزارم چادر ملو و آریز

1379

22

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهوارهای و ژئوفیزیک هوایی 

ورقه 1:100000 آلوت

1379

23

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داد ه های ماهواره ای  و ژئوفیزیک هوایی

ورقه 1:100000 حلب

1379

24

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 قجور

1379

25

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 گرگان

1380

26

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 دامغان

1380

27

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه های 1:100000 خضرآباد و دهشیر

1380

28

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه های 1:100000 عباس آباد و داورزن

1380

29

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه های 1:100000 اسفردی و بافق

1380

30

بررسی های دورسنجی در زون جبال بارز

زون اکتشافی جبال بارز

1380

31

بررسی های دورسنجی  بمنظور شناسایی پتانسیل مواد معدنی در ورقه 1:100000 تکاب

ورقه 1:100000 تکاب

1381

32

طرح اکتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیریک هوایی

ورقه 1:100000 جواهرده

1381

33

بررسی های دورسنجی در زون چالوس-گرگان

 

زون اکتشافی چالوس-گرگان

1382

34

بررسی های دورسنجی در زون نوبران- آران

زون اکتشافی نوبران- آران

1382

35

بررسی های دورسنجی در زون بافق- پشت بادام

زون اکتشافی بافق- پشت بادام

1382

36

بررسی های دورسنجی در زون طارم

زون اکتشافی طارم

1382

37

بررسی های دورسنجی در زون شازند- الیگودرز

زون اکتشافی شازند- الیگودرز

1382

38

بررسی های دورسنجی در زون اهر- ارسباران

زون اهر- ارسباران

1382

39

بررسی های دورسنجی در زون مریوان- مهاباد

زون مریوان- مهاباد

1382

40

بررسی های دورسنجی در زون اکتشافی میانه

زون اکتشافی میانه

1382

41

بررسی های دورسنجی در زون اکتشافی ایرانشهر

زون اکتشافی ایرانشهر

1382

42

بررسی های دورسنجی در زون اکتشافی اسفندقه – دولت آباد

زون اکتشافی اسفندقه – دولت آباد

1382

43

بررسی های دورسنجی در زون اکتشافی خوی- اشنویه

زون اکتشافی خوی- اشنویه

1382

44

بررسی های دورسنجی در زون جنوب خراسان

جنوب خراسان

1383

45

بررسی پدیده فرونشست دراستان کرمان براساس داده های راداری

استان کرمان

1389

46

کاربردروش تداخل سنجی راداری درمطالعه تغیرشکل پوسته بانگرشی برزمین لرزه 25مارس 2006بندرعباس

استان هرمزگان-بندرعباس

1390

47

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان کرمان با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان کرمان

1390

 

48

مدل سازی واکتشاف مناطق سولفیدتوده ای ایران بااستفاده ازتصاویرسنجنده ASTER

استان های خراسان شمالی ورضوی

1390

49

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان ایلام با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان ایلام

1392

50

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان آذربایجان غربی با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان آذربایجان غربی

1393

51

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان کرمانشاه با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان کرمانشاه

1393

52

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان زنجان با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان زنجان

1393

53

کاربرد تصاویرماهواره ای دراکتشاف آهن

استان کرمان

1393

54

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان سمنان با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان سمنان

1393

55

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی درپهنه اکتشافی یزدبا استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان یزد

1394

56

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی درپهنه سقز-آلوت با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

 

 

استان کردستان-ورقه های یکصدهزارم آلوت-سقز-مهاباد-نقده

1394

57

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان قزوین با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان قزوین

1395

58

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان سیستان وبلوچستان با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان سیستان وبلوچستان

1395

59

بررسی فرونشست در دشت های کل کشوربااستفاده ازداده های راداری (اینترفرومتری)

 

دشت های استان های یزد،تهران،اصفهان،کاشان،هرمزگان،سیستان وبلوچستان،خراسان رضوی،همدان

1393-1395

60

مطالعات دورسنجی وشناسایی مناطق پتانسیل دارمعدنی دراستان آذربایجان شرقی با استفاده از تصاویرسنجنده ASTER

استان آذربایجان شرقی

1395