الف:فعالیت های درون گروهی

1- سفارش، اخذ و پیش پردازش داده های ماهواره ای گوناگون و تهیه عکس - نقشه ارتو در مقیاس‌های مختلف.

2-  توسعه روش های مختلف پردازش تصویر و الگوسازی برای آشکارسازی زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی.

3-  مطالعه داده های ماهواره ای مختلف و گسترش کاربرد آن در بررسی های زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی، زیست محیطی و اکتشافی با انجام پروژه های نمونه.

4-  تهیه نقشه های موضوعی مانند واحدهای سنگی،  دگرسانی ها، خطواره ها و شکستگی ها ، کاربری اراضی، زمین شناسی پایه، رسوبات عهد حاضر، نواحی امید بخش معدنی و ...

5-  مطالعه بر روی پدیده های پویای زمین شناسی با استفاده از فن آوری های نوین ماهواره ای (ماهواره های منابع زمینی و موقعیت یاب ها) به منظور پیش بینی و جلوگیری از خسارت جانی و مالی ناشی از عملکرد آنها.

6-  تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DEM) با استفاده از داده های ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی و انجام برنامه شبیه ساز پرواز بر روی آنها.

7-  بررسی طرح ها و پروژه های ملی و ناحیه ای دورسنجی در زمینه زمین شناسی و اکتشافات معدنی.

8-  استفاده از تکنیک تداخل سنجی یا اینترفرومتری با استفاده از داده های راداری جهت بررسی تغییرات سطحی حاصل از فرونشست، زمین لغزش، زلزله و بطور کلی مخاطرات زمینی

9-  اجرا و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه دورسنجی با کاربرد در زمین شناسی و اکتشافات معدنی.

10-  مشاوره و راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد زمین شناسی، اکتشاف و سنجش از دور با استفاده از داده های ماهواره ای (همکاری با تمامی دانشگاهها و مراکز آموزشی)

11- همکاری با معاونت زمین شناسی سازمان در تهیه پوشش سراسری نقشه های پایه ای 1:25000 که نقش بسزای در توسعه  وپیشرفت کشور دارند.

13- تهیه و آماده سازی داده های ماهواره ای spot به منظور استفاده در تهیه نقشه های 1:25000 کاربردی زمین شناسی

14- تهیه مدل ارتفاعی رقومی کشور از نقشه های توپوگرافی 1:25000 کل کشور با اندازه پیکسلی 25 متر

15- انجام تصحیحات هندسی ( Ortho rectify)،‌ تهیه موزاییک سراسری و تهیه برش های 1:100000 تصاویر سنجنده ETM برای کل کشور (بالغ بر 93 صحنه اطلاعاتی)

16- انجام تصحیحات هندسی ( Ortho rectify) و تهیه برش های 1:100000 تصاویر سنجنده ASTER برای کل کشور (بالغ بر 750 صحنه اطلاعاتی)

17-  انجام بررسی های دورسنجی بمنظور اکتشاف مواد معدنی در زون های پتانسیل دار معدنی کشور با استفاده از تصاویر ETM

18- پردازش کل تصاویر ETM ایران به منظور تهیه نقشه پوشش دگرسانی های رسی و اکسید آهن کشور

9 1- انجام بررسی های دورسنجی به منظور اکتشاف مواد معدنی خاص از قبیل طلا، مس، آهن، پتاس و ...

20-  انجام مطالعات دورسنجی استانی به منظور اکتشاف مواد معدنی با استفاده از تصاویر ASTER

21-  برداشت و پردازش داده های فراطیفی سنجنده هوابرد Hymap در زمینه پی جوئی و اکتشافات معدنی در شرق کشور برای اولین بار در خاورمیانه

 

ب:همکاری درداخل کشور

 1-بررسی حوزه آبریز رودخانه زالکی و تهیه نقشه زمین شناسی 1،000،10 منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( همکاری با شرکت دزآب) 

2-بررسی دورسنجی حوزه آبریز رودخانه ای آجی چای بمنظور بهره برداری بهینه از آب پشت سد شهید مدنی ( همکاری با شرکت قدس نیرو) 

3-همکاری با شرکت ملی مس بمنظوراکتشاف مس و طلای پورفیری در کمربند ارومیه - دختر 

4- بررسی دورسنجی بمنظور بهینه سازی بهره برداری از آب های معدنی (همکاری با شرکت آمولو

5-همکاری با انجمن سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی ایران 

6- همکاری با انجمن زمین شناسی ایران

 

ج:همکاری های بین المللی

 

1- همکاری با کارشناسان کانادایی در زمینه دورسنجی و برگزاری همایش ژئومتیکس 

2- همکاری با کارشناسان روسی در زمینه دورسنجی