پرسشهاى متداول : گروه دورسنجى

 

سنجش از دور چيست؟

سنجش از دور عبارت است از مطالعه پديده هاى زمينى وجوى از طريق ويژگى هاى امواج الکترومغناظيسى انعکاسى ويا منتشر شده از آنها وبدون تماس مستقيم با پديده هاى مذکور در ابتدا عمده داده هاى مورد استفاده عکس هاى هوايى سياه وسفيد ويا رنگى بودندکه توسط هواپيماها برداشت مى شدند وبيشتر براى تفسير بعدى پديده ها مورد استفاده قرار مى گرفتند.

 

اصول  تصحيحات هندسى شرح دهيد؟

توضيحات هندسى بمنظور برطرف کردن خطاى هندسى (موقعيت ) انجام مى شود.عوامل ايجاد اين نوع خطاها عبارتند از انحناى زمين ، چرخش زمين ،ناهمواريها،خطاى پانوراميک،عدم ثبات ماهواره ،و.... . براى رفع اين خطاها با استفاده يک منبع دقيق از لحاظ هندسى(نقشه هاى توپوگرافى، GPS) وانتخاب نقاط کنترل زمينى مناسب تصاوير ماهواره اى تصحيح مى گردد.

 

اصول طبقه بندى نظارت شده را بنويسيد؟

در اين روش  (supervised classification)ابتدا نمونه هاى آموزشى از پديده هايى که قرار است از آنها را طبقه بندى کنيم ،جمع آورى کرده پس از آن با کمک الگوريتمهاى مختلف آمارى وغير آمارى بر مبناى نمونه هاى معرفى شده تمامى تصاوير به کلاسهاى مورد نظر طبقه بندى مى شود.

 

کاربرد سنجش از دور را در زمين شناسى بنويسيد؟

الف : استخراج آلتراسيون ها يا دگرسانيها (آرژيليک- اکسيد آهن – سيليسى شدن و...)

ب: استخراج ساختارهاى زمين شناختى وتکتونيکى (گسلها- خطواره ها –ساختارهاى حلقوى و...)

ج: استخراج واحد هاى مهم سنگى مرتبط با کانه زائى

د: استخراج اطلاعات ارتفاعى (DEM)  بمنظور تجزيه وتحليلهاى ژئومورفولوژيکى .

 

فيلتر چه تاثيرى بر تصاوير ماهواره اى دارد؟

اساساً فيلترها براى بارزسازى عوارض مورد نظر مورد استفاده قرار مى گيرند.اين فيلترها در دو قالب کلى فيلترهاى بالا گذر وپايين گذر تقسيم مى شوند .فيلترهاى پائين گذر براى بارزسازى عوارض عمده تصوير و روندهاى کلى مورد استفاده قرار مى گيرند. در مقابل فيلترهاى بالاگذر براى بارزسازى عوارض جزئى وحاشيه پديده ها مورد استفاده قرار مى گيرد.

 

 تصوير Colour composition چيست؟

يک فضاى سه بعدى براى نمايش رنگى تصاوير مى باشد که در اين فضاى سه بعدى ، سه باند از تصاوير ماهواره اى قرار داشته وبا هم تشکيل يک تصوير رنگى را مى دهند.

 

اتمسفر چه تاثيرى بر داده هاى ماهواره اى دارد؟

اصولاً اتمسفر بر روى انرژى عبورى از آن دو نوع تاثير عمده را مى گذارد که  عبارتنداز : جذب وپخش و اين دو تاثير، باعث ايجاد خطاى اتمسفريک بر روى تصاوير مى شوند.

 

از چه فيلترى براى از بين بردن نويز استفاده مى شود؟

براى حذف نويز از تصاوير ماهواره اى از فيلترهاى در 2 حوزه مکان وفرکانس استفاده مى شود.در حوزه مکان عمدتاً از فيلترهاى ميانه وبعضاً ميانگين استفاده مى شودوبراى اعمال فيلترهاى فرکانس ابتدا تصوير توسط تبديل فوريه به حوزه فرکانس تبديل شده وسپس فيلترهاى مربوطه بر روى آن اعمال مى شود.

 

 تشخيص خطواره و گسل از چه فيلترى استفاده مى شود؟ از فيلترهاى بالا گذر (High Pass) از نوع جهتى براى استخراج خطواره ها وگسلها استفاده مى شود.

 

براى تشخيص آلتراسيون از چه تکنيکى استفاده مى شود؟

براى بارزسازى  آلتراسيون ها از روش هاى زير استفاده مى شود.

الف : استفاده از عملگرهاى رياضى تقسيم وتفريق وجمع وضرب

ب: استفاده از تحليل مولفه هاى اصلى ( PCA ) که خود روش هاى مختلفى  را شامل مى شود.

ج: استفاده از روش هاى تحليل طيفى(Mixture Analysis)  شامل LSU,SAM,SFF

 

از سنجش از دور چه استفاده هايى مى شود؟

در زمين شناسى واکتشاف، شيلات، محيط زيست، جنگلدارى وکشاورزى، هيدرولوژى، خاک شناسى، هواشناسى، شهرسازى ومعمارى، کاربردهاى نظامى

 

داده هاى Hyperspectral  چيست؟

اين داده ها، يک منحنى تقريباً پيوسته از پديده هاى زمينى را با تعداد قابل توجهى (200-150)باند طيفى ارائه مى دهد. در تصاوير چند طيفى ما انواع پديده ها را تشخيص مى دهيم مثل واحدهاى سنگى ، اما در تصوير Hyper spectral  امکان دستيابى به ترکيبات واحدهاى سنگى امکان پذير است.کما اينکه با اين روش مى توان علاوه بر تشخيص نواحى دگرسانى ،نوع دگرسانى را نيز تشخيص داد.

 

 از چه باندهايى در دور سنجى استفاده مى شود؟

در مطالعات دورسنجى با توجه به نوع مطالعات وبررسيها از ترکيبات باندى مختلفى استفاده مى شود. براى نمونه براى مطالعات پوشش گياهى از باندهاى 4و3 براى مطالعات زمين شناسى از باندهاى 1و3و5و7 استفاده مى شود.

 

تفاوت داده هاى لندست  Mss  و Tm چيست؟

با پرتاب اولين ماهواره منابع زمينى به نام Land sat  که حامل سنجنده جاروبگر چند طيفى (MSS) بود ، فصل جديدى درمطالعات زمين شناسى و اکتشافات معدنى بوجود آمد بطوريکه اين سنجنده با دارا بودن چهار باند الکترومغناطيسى در نواحى طول موج مرئى ومادون قرمز نزديک، ابزارى مناسب را در اختيار متخصصان مذکور قرار داد. از آنجاييکه پديده هاى زمين شناسى از شباهت طيفى بالايى برخوردارند بنابراين تصاويرى با قدرت تفکيک طيفى بالا مى تواند جهت مطالعات زمين شناسى وفعاليت هاى  اکتشافى مفيد واقع شود، بنا براين جايگزينى سنجيده TM(Thematic mapper) بجاى سنجنده  MMS با دارا بودن هفت باند طيفى وتفکيک زمينى بهتر، امکان تعيين وتشخيص مستقيم کانى هاى رسى وکربناتها را امکان پذير مى ساخت.

 

براى تشخيص دقيق کانى ها از چه داده هايى استفاده مى شود؟

براى تشخيص کانيها با دقت بيشتر از تصاوير Aster  بادقت مکانى وطيفى بالا واز تصاوير ابر طيفى استفاده مى شود.

در دور سنجى از چه نرم افزارهايى استفاده مى شود؟

PCI Geomatica

,ERDAS, Envi, Ecognition, Archive

 

رادارست چه استفاده اى در دورسنجى دارد؟

داده هاى رادار، با قابليت برداشت در شب، عبور از نواحى ابرى وپوشش گياهى ابزار توانمندى را در اختيار زمين شناسان جهت مطالعات زمين شناسى واکتشافات معدنى قرار داده است .از اين داده ها عمدتاً جهت تجزيه وتحليل بافت سازندها، وساختارهاى زمين شناسى وتکتونيکى استفاده فراوانى مى شود. بطور نمونه مى توان از طريق اينتر فرامترى گسلهايى را استخراج نمود که از طريق تصاوير اپتيکى قابل تشخيص نيستند.

  

براى پردازش تصوير از چه هيستوگرامى استفاده مى شود؟

يکى از روش هاى بارزسازى تصاوير ، استفاده از الگوريتم هاى stretch  مى باشد.در اين الگوريتمها به کمک هيستوگرام تصوير عوارض خاصى بارز مى شوند.انواع روشهاى Stretch ، Liner  خطى يا غير خطى براى اين منظور وجود دارد.

 

rs@gsi-iran.org

 

لینک های مرتبط با این بخش
 پرسشهاى متداول دور سنجى بخش اول
 پرسشهاى متداول دور سنجى بخش دوم
 پرسشهاى متداول دور سنجى بخش سوم
 پرسشهاى متداول دور سنجى بخش چهارم