بررسى مقدماتى فرونشست دشت گلپايگان بر اساس داده هاى رادارى
 
 
 
کبرى جنت
مه آسا روستايى
 
 
پاييز 78
مقدمه
 
اگر مخاطرات زمين شناختى را در يک مثلث خلاصه کنيم فرونشست يکى از رئوس اين مثلث را تشکيل مى دهد. بررسى اين پديده و خطرات وابسته به آن از اهميت ويژه اى برخوردار است. برداشت بى رويه آب هاى زيرزميني علت اصلى فرونشست در دشتهاى کشور بوده و سازمان زمين شناسى کشور به عنوان متولى طرح بررسى فرونشست، اين پديده را در دشت هاى کشور مورد مطالعه قرار داده است . يکى از ابزار هاى توانمند جهت پايش پديده فرونشست روش تداخل سنجى رادارى است که بکمک آن مى توان روند فرونشست را در طول زمان ارزيابى و در آينده نزديک نيز آنرا پيش بينى نمود. اين روش بر اساس سيگنال هاى فازهاى برگشتى از يک عارضه در دو زمان مختلف کار مى کند. با اين روش اندازه گيرى تغييرات کوچک سطح زمين با دقت زير سانتى متر ( 28 ميليمتر ) امکانپذير است.
 
داده هاى SAR
 
داده هاى ماهواره Envisat از گذر پايين رونده 149 با تاريخ هاى 15/10/2004 13/05/2005 و 26/08/2005  ازآرشيو آژانس فضايى اروپا مورد استفاده قرار گرفت .پردازش استاندارد تصاوير رادارى با استفاده از نرم افزار تجارى گاما ( Muller et al ,2006 ) انجام شد. با فرض بر اين که در منطقه دور از تغيير شکل انتظار جابجايى وجود ندارد صفحه اى برازش داده شد و اين رويه از مشاهدات کسر گرديد. همانطور که در شکل1 ملاحظه مى شود سيگنال اصلى فرونسشت کشيده و با گذر زمان از کشيدگى آن کاسته مى شود و در برخى مناطق نيز فرونسشت هاى محلى کوچکى وجود دارد.بخشهايی که بالا آمدگی نشان می دهند با گذشت زمان نيز وسعت بيشتری بخود مى گيرند . در دو بازه زمانى 210و 315 روزه حداکثر فرونسشت بين 9 تا 10 سانتى متر متغيير است.
 
 
 
 
شکل 1- اينترفروگرام های با بازه زمانی 210و 315 روزه
 
 دو لايه تصوير اپتيک با ترکيب باندی 531 و رادار را برروی هم نشان داديم ( شکل 2).جنوب سيگنال فرونشست بخش عمده ای از زمينهای زراعی قرار دارد استخراج آب زيرزمينی به منظور اهداف کشاورزی عامل اصلی فرونشست در بالا دست زمينهای زراعی است.
 
 
 
شکل 2- تصوير اپتيک با ترکيب باندی 531 و رادار
 
 
 
 
 
 
مطالعات آتی
 
اين مطالعه بخشی از پايان نامه کارشناسی ارشد مى باشدو جهت تکميل آن نياز به پردازش  بيشتری از تصاوير راداری است . علاوه برآن استفاده از داده های GPS ، آبشناسی ، زمين شناسی ساختمانی و ژئوتکنيک نيز ضروری بنظر می رسد.
 
مراجع
-Crosetto, M., Deformation measurement using interferometric SAR data, Spain
 
-Hoffmann, J., Zebker, H. A., Galloway, D. L. And Amelung, F., 201Seasonal subsidence and rebound in Las Vegas Valley, Nevada, observed by synthetic aperture radar interferometry, Journal of Water Resources Research, Vol. 37, No. 6, pp. 1551-1566.