1-با توجه به توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری و کادر کارشناسی مجرب در زمینه پردازش داده های فراطیفی؛ ادامه پروژه برداشت داده های فراطیفی برای مناطق دیگر کشور و پردازش و تفسیر آنها در جهت استفاده از روشهای نوین اکتشافی برای بدست آوردن مناطق معدنی جدید در صورت تامین اعتبارات لازم پیشنهاد می شود.

2-همچنین با توجه به نیاز کشور به داده های با قدرت تفکیک مکانی بالا برای سایر مناطق کشور جهت تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی با مقیاس بالا (1:10000 تا 1:25000) تهیه و خریداری این داده ها مورد نیاز می باشد.

3-ادامه تفسیر و پردازش داده های ASTER برای سایر استانهای کشور در جهت تهیه نقشه نگاشتهای کانیها و شناسایی زون های دگرسانی جهت معرفی مناطق پتانسیل دار معدنی و نهایتاً تهیه اطلس نقشه نگاشت کانیهای کشور

4-ادامه تکنیک اینترفرومتری یا تداخل سنجی راداری در پروژه های راداری با بکار گیری داده های بروز و روشهای نوین در پردازش انواع داده های رادار، جهت بررسی  و مانیتورینگ فرونشست دشتها و جابجاییهای سطحی زمین و سایر مخاطرات زمین شناسی ( زلزله، زمین لغزش و ... )

5-با توجه به نیاز مبرم گروه جهت صحت سنجی نتایج حاصل از پردازش داده های ماهواره ای چند طیفی و فراطیفی و آنالیز نمونه های صحرایی ضرورت تامین اعتبار و خرید یک دستگاه طیف سنج (ADS یا PIMA) پیشنهاد می گردد که در صورت وجود این دستگاه امکان تهیه یک کتابخانه طیفی ملی از کانیها و سنگ های کشور فراهم می گردد.

5-به علت افزایش حجم داده های حاصل از پردازش داده ها و درجه اهمیت این داده ها جهت ذخیره سازی و تهیه نسخه های پشتیبان از این داده ها تهیه یک سرور با حجم فضایی ذخیره سازی بالا مورد نیاز می باشد.

6-برگزاری کارگا ههای آموزشی پیشرفته و بروز رسانی سطح دانش و معلومات کارشناسان در زمینه دورسنجی کاربردی در زمین شناسی و اکتشافات معدنی

7-آماده همکاری و مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان و مراکز آموزش عالی کشور

8-برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه انواع داده های ماهواره ای برای مراکز و سازمانهای دولتی و دانشگاه ها