در حال حاضر این گروه مجهز به آرشیو انواع داده‌های ماهواره‌ای ETM، landsat8,ASTER، IRS، SPOT، Envisat و داده‌های هوابرد هایپراسپکترال (Hymap) - نواحی شرق کشور -  می‌باشد.همچنین نقشه نگاشت کانی های معدنی درقالب بلوک های 1:250000به صورت پوشش سراسری کل کشورتهیه شده است.