-تهیه اطلس موضوعی 1:250000ایران

 آماده سازی نقشه های دورسنجی اطلس موضوعی 1:250000 ایران (تهیه تصویر- نقشه های ماهواره‌ای) در سال 1390 در گروه دورسنجی انجام یافت. در این پروژه 94 سین تصویر سنجنده ETM ماهواره لندست با ترکیب رنگی 531 مورد استفاده واقع شد که پس از انجام عملیات پیش پردازش (شامل خواندن‌ تصاویر، موزائیک و برش تصاویر) 138 تصویر- نقشه ماهواره ای از آنها تهیه گردید.

 

Atlas

تصویر-نقشه های ماهواره ای لندست جهت چاپ دراطلس موضوعی 1:250000ایران

3-2-تهیه اطلس موضوعی نقشه نگاشت کانیهای شاخص زون های دگرسانی 1:250000ایران

اطلس پتانسیل های معدنی کل کشور با استفاده از داده های سنجنده ASTERدرمقیاس بلوک های 1:250000براساس تفکیک طیفی 11کانی شاخص دراکتشافات معدنی وزمین شناسی در116بلوک درسال 1393و1394تهیه شد.ازاین اطلس جهت پروژه استراتژی اکتشاف درکل کشور استفاده گردید.

 

 

علاوه برتهیه نقشه نگاشت کانی ها درمقیاس بلوک های 1:250000برای کل کشور درمرحله بعد داده های بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای سنجنده ASTERبرای کل کشور یکپارچه سازی شد وبه صورت هارد کپی درمقیاس یک میلیونیم تهیه گردید که درتصویر زیرمشاهده میگردد.

 

 

 

3-3-تهیه اطلس موضوعی نقشه نگاشت خطواره های 1:250000ایران

اطلس خطواره های  کل کشور با استفاده از داده های سنجنده OLIماهواره لندست8 درمقیاس بلوک های 1:250000 در116بلوک درسال 1394تهیه شد.ازاین اطلس جهت پروژه استراتژی اکتشاف درکل کشور استفاده  گردید.

 

3-4-برداشت وپردازش داده های ابرطیفی هایپراسپکترال

برای اولین بار در خاورمیانه برداشت داده های فراطیفی(hyper spectral)در زمینه پی جوئی واکتشافات معدنی به صورت هوابرد وباقدرت تفکیک مکانی 5متردرشرق کشورانجام شد. در مراحل اولیه این پروژه قسمت هایی از شمال خاوری و خاور کشور با مساحتی بالغ بر 24000 کیلومتر مربع در 20 بلوک طراحی شد که براساس مطالعات قبلی دورسنجی و زمین شناسی هریک از این بلوک ها دارای پتانسیل های معدنی قابل توجه بوده اند و بر همین اساس در پردازش ها اولویت بندی شده اند. درادامه کار تصاویر برداشت شده که بر روی نوارهای مغناطیسی ثبت شده اند تغییر فرمت داده شده و به روی هارد دیسک منتقل شدند. تاکنون 18000 کیلومترمربع از مساحت یادشده به صورت نقشه های معدنی تهیه شده است و در اختیار متولیان اموراکتشاف قرارگرفته است که بعنوان یک لایه اطلاعاتی با ارزش جهت استفاده در مدل سازی برای اکتشافات معدنی از جمله طلا، مس و غیره... بکار می رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

eee.jpg

برداشت داده های ابرطیفی درشرق ایران

 

 

 

3-5-بررسی مخاطرات طبیعی زمین بااستفاده ازتکنیک تداخل سنجی راداری(اینترفرومتری)

اساس روش تداخل سنجی راداری بهره گیری از اطلاعات اختلاف فاز تصاویر رادار مربوط به یک منطقه مطالعاتی است تعیین الگو وتخمین جابجایی در یک پوشش وسیع و پیوسته، سهولت و عدم نیاز به کار میدانی، سرعت پردازش بالا، امکان تکرارپذیری، دسترسی به اطلاعات بهنگام، دقت قابل قیاس با سایر روش های ژئودتیک مانند ترازیابی وسیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS) از جمله مزایای دیگر این فناوری بشمار می آید.مراحل تهیه داده های راداری روش اینترفرومتری درنمودارذیل نشان داده شده است:

slides2

اگر تعدادی تداخل نما به تعداد تصاویر اخذ شده در دسترس باشد و زنجیره زمانی تداخل نماها گسسته نشود با کمک آنالیز سری زمانی می توان در تاریخ تصاویر میزان جایجایی را برآورد کرد و نگاره سرعت تغییرشکل را ارایه نمود.

11